Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém2023-12-18T12:21:06+00:00

Obchodní společnost ŠABATA s.r.o., IČO: 25239953, se sídlem Jiráskova 4, 337 01 Rokycany (dále jen „Společnost“) zřídila vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se lze obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která primárně přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Společnost přijímá a vyřizuje oznámení podaná zaměstnanci Společnosti, případně i jinými osobami, jež pro Společnost, byť zprostředkovaně vykonávají či vykonávali práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 Zákona.

Na oznámení podaná anonymně se tento vnitřní oznamovací systém nevztahuje a příslušná osoba je posoudí podle obecně závazných právních předpisů.

Prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému můžete bezpečně a důvěrně informovat o jednáních, která:

  • mají znaky trestného činu;
  • mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
  • porušují Zákon;
  • porušují jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti: finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení můžete podat libovolným způsobem:

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedeného telefonního kontaktu
  • osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)
  • přes portál: http://pomoc.sabata.local

Příslušná osoba podle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů:

Jozef Sirotňák

jsirotnak@sabata.cz

tel:608316739

Oznámení můžete podat i přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo jiným orgánům veřejné moci

Informace naleznete na stránce viz níže.

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/